Senior Schools XC Somerset Championships
Location Aldon, Yeovil